Общи условия - "Huawei 10 лева ваучер"

Условия за провеждане и участие на промоциятаHuawei 10 лева ваучер”


Общи условия

1.1. Настоящите Условия уреждат реда и условията за провеждане и участие в промоциятаHuawei Promo code” („Промоцията) и са достъпни за целия Период на Промоцията на интернет страницата на Huaweistore.bg, достъпна на адрес https://www.huaweistore.bg.

1.2. Организатор на Промоцията и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците, е “Лаптоп.бг” ООД, ЕИК: 175024112, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Тайга 14; адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Боян Дамянов” 7; тел. номер: 02 490 1111, адрес на електронна поща: office@laptop.bg, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

Провеждане 

1.3. Периодът на провеждане на Промоцията е от 21.01.2022 до 23:59 ч. на 28.02.2022 г. („Период на провеждане“).

1.4. Промоцията се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

1.5. С участието си в Промоцията участникът се обвързва да спазва условията и разпоредбите на настоящите правила и декларира, че:

1.5.1. е запознат, приема доброволно и се задължава да спазва настоящите условия;

1.5.2. отговаря на условията за участие в Промоцията и участва в нея доброволно;

1.5.3. доброволно и въз основа на своето съгласие предоставя на Организатора свои лични данни съгласно описаните по-долу условия;

1.5.4. се е запознал с информацията за обработване на лични данни, предоставена от Организатора по-долу.

Право на участие

2. Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, навършило 14 годишна възраст, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Промоцията. Юридически лица нямат право да участват в Промоцията.

Условия за участие в промоцията

3.1. За да се включи в Промоцията, всеки участник трябва да посети интернет страницата на Huaweistore.bg, достъпна на адрес: https://www.huaweistore.bg, да приеме настоящите условия и в рамките на Периода на провеждане да се абонира за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg като предостави свой e-mail адрес.

3.2. Участието в Промоцията е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или услуга, нито със заплащането на такса.

3.3. Всеки участник участва в Промоцията еднократно.

Награда

4. Всеки абонирал се за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg в рамките на Периода на провеждане на Промоцията участник ще получи на e-mail адреса, предоставен по време на процеса по абониране по т.3.1., код за ваучер за намаление на стойност 10 лв, валиден при еднократна покупка от регистриран потребител за всички продукти на стойност не по-малко от 40 лв., предлагани на Huaweistore.bg. Ваучери за отстъпки за един продукт или от един и същ потребител на електронния магазин Huaweistore.bg не се комбинират.

Условия за обработване на личните данни 

5.1. Организаторът обработва е-mail адреса, с който участникът, в рамките на Периода на провеждане, се е абонирал за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg, заявявайки по този начин и своето желание за участие в Промоцията и свързаното с това обработване на лични данни.

5.2. Със своето абониране за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg, участниците демонстрират недвусмислено своето желание за получаване на маркетинг информация относно продукти и услуги на Huaweistore.bg и свързаното с това обработване на лични данни.

5.3. Всички участници имат възможност във всеки един момент:

5.3.1. Да оттеглят своето съгласие за обработването на данните им за целите на директния маркетинг и да поискат преустановяване на бъдещото получаване на информационния бюлетин (Newsletter) относно продукти и услуги на Huaweistore.bg. Моля да имате предвид, че Организаторът ще обработва данните за контакт за целите на директния маркетинг, за да Ви информира за най-изгодните си предложения, от които по Ваша преценка ще можете първи да се възползвате, но Huaweistore.bg незабавно ще изпълни всеки отказ от получаване на съобщения. 

5.3.2. Да оттеглят своето съгласие за обработването на данните им за целите на Промоцията и да поискат преустановяване на своето участие в нея. 

5.4. Отказът от получаването на съобщения за целите на директния маркетинг, ако такъв е направен след попълването на електронното заявление за абонамент, важи занапред и не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това/

5.5. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели и гарантира, че данните няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и реклама след отказа в тази връзка от страна на съответните лица.

5.6. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато предаването е необходимо за изпълнение на поет към участниците от страна на Организатора ангажимент или същият е задължен да предоставя информация на държавни институции и органи в рамките на задължителните национални правни разпоредби.

5.7. Всеки участник има право на достъп до свързаните с тях лични данни, вкл. информация относно категориите лични данни, целите и правното основание за тяхното обработване, срокове на съхранение, категории получатели и др.; право на корекция на неточни лични данни; право на оттегляне на съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това; (в определени случаи) право на изтриване на свързаните с тях лични данни освен ако Организаторът няма законово задължение да съхранява тази информация за по-дълъг период от време; (в определени случаи) право на ограничаване на обработването на личните им данни; право на възражение срещу обработването при наличие на законово основание за това или когато то се осъществява за целите на директния маркетинг; право на възражение срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране; право на преносимост на данните, когато обработването се извършва автоматично; право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато считат, че обработването на личните им данни е незаконосъобразно (за повече информация посетете уебсайта на КЗЛД на: https://www.cpdp.bg/).

Отговорност

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Промоцията или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време поради технически причини, свързани с Промоцията и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Промоцията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без     допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Промоцията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.5. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Промоцията и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Промоцията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

Други условия

7.1. Организаторът има неотменимо право едностранно да променя правилата на Промоцията или да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

7.2. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни данни за контакт или грешно подадена информация.

7.3. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

7.4. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

7.5. Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна в кореспонденция и/или правни спорове, свързани с претенции от непечеливши участници, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Промоцията, за които разходи същите отговарят и/или са допринесли с поведението си и/или с последващо дадени инструкции и изразени предпочитания, несъответстващи на условията по-горе.

7.6. Възникнал спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, всеки участник може да:

7.6.1. отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като се обърне към официалната страница на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове или инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

7.6.2. подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.

7.6.3. отнесе спора за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.