Общи условия - HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II

Условия за провеждане и участие на играта “Регистрирай се и спечели смарт очила HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II

Общи условия

1.1. Настоящите Условия уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта “Регистрирай се и спечели смарт очила HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II” („Играта“) и са достъпни за целия Период на Играта на интернет страницата на Huaweistore.bg, достъпна на адрес https://www.huaweistore.bg.

1.2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците, е “Лаптоп.бг” ООД, ЕИК: 175024112, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Тайга 14; адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Боян Дамянов” 7; тел. номер: 02 490 1111, адрес на електронна поща: office@laptop.bg, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

Провеждане 

1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 25.01.2022 г. до 23:59 ч. на 28.02.2022 г. („Период на провеждане“).

1.4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

1.5. С участието си в Играта участникът се обвързва да спазва условията и разпоредбите на настоящите правила и декларира, че:

1.5.1. е запознат, приема доброволно и се задължава да спазва настоящите условия;

1.5.2. отговаря на условията за участие в Играта и участва в нея доброволно;

1.5.3. доброволно и въз основа на своето съгласие предоставя на Организатора свои лични данни съгласно описаните по-долу условия;

1.5.4. се е запознал с информацията за обработване на лични данни, предоставена от Организатора по-долу.

Право на участие

2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица нямат право да участват в Играта.

Условия за участие в играта

3.1. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на Huaweistore.bg, достъпна на адрес: https://www.huaweistore.bg, да приеме настоящите условия и в рамките на Периода на провеждане да се абонира за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg като предостави свой e-mail адрес.

3.2. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или услуга, нито със заплащането на такса.

3.3. В тегленето за Награда по т.4.1. участват само участници, които отговарят на условията на Играта и са изпълнили условията за участие. 

3.4. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно. Едно физическо лице (участник) може да спечели само една награда.

3.5. Потребители, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на Периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните e-mail-и адреси няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

Награди и избор на победител

4.1. За периода на Играта, на всеки изпълнил Условията за участие в Играта се предоставя възможността за спечелване на следните награди („Наградите“):

Награда

Количество

• HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II

3Жребий

4.2. Определянето на победителите и разпределението на наградите по т.4.1. се извършва на случаен принцип посредством онлайн генератор за печеливши  на 07.03.2022 г., което ще се обяви онлайн на https://www.facebook.com/huaweistore.bg, където e-mail адресите на печелившите ще бъдат обявени след тяхната псевдонимизация съгласно изисквания на приложимото законодателство за защита на личните данни (чрез маскиране на част от е-mail адреса). Победителите ще бъдат известени индивидуално, чрез лично съобщение, изпратенo на e-mail адреса, предоставен по време на процеса по абониране по т.3.1.

4.3. В отговор на съобщението по т. 4.2., съответният печеливш участник следва да потвърди желанието си да получи Наградата като се свърже най-късно до 5 (пет) работни дни с Организатора и представи свои данни, необходими за доставка на спечелената награда: имена, телефон за връзка и точен адрес за доставка, съответно офис на куриера.

4.4. Ако печеливш участник не потвърди Наградата и не се свърже с Организатора посредством съобщение, в което присъстват необходимите данни за доставка в срока по т.4.3., той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът изтегля друг победител за спечелената награда по реда на т.4.2-4.3.

4.5. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия поради предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от Организатора причини.

4.6. Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

Доставка на наградите.

4.7. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер до печелившия участник на посочения от него по т.4.3. адрес на доставка, съответно офис на "Еконт експрес" ООД, в срок от 30 (тридесет) работни дни след потвърждението на наградата и предоставянето на данни за доставка.

4.8. Наградите се получават лично на печелившия участник след удостоверяване на неговата самоличност чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Тъй като всяка награда е с пазарна цена над 100 лева, печелившият участник следва да попълни и Приемо-предавателен протокол за целите, описани в т.4.13 и т.5.3.

4.9. В случай че печелившият няма навършени 18 години, наградата може да бъдe получена само от законния представител или настойник на същия.

4.10. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. 

4.11. При неполучена и/или непотърсена от страна на печеливш участник, потвърдил своята награда, последният следва да се свърже отново с Организатора за допълнителни инструкции относно получаването на Наградата в рамките на още 5 (пет) дни. 

4.12. За непотърсена в срока по т.4.11. потвърдена награда, Организаторът изтегля друг победител по реда на т.4.2-4.3.

Данъци

4.13. Съгласно действащото данъчно законодателство стойността на награди с пазарна цена над 100 лева представлява облагаем доход. Приемайки своята награда, печелившият се счита за уведомен, че за Организатора възниква законово задължение да декларира същата пред Национална агенция по приходите. 

Условия за обработване на личните данни 

5.1. Организаторът обработва следните лични данни на участниците в Играта.

5.1.1. E-mail адрес, с който участникът, в рамките на Периода на провеждане, се е абонирал за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg, заявявайки по този начин и своето участие в Играта.  

5.1.2. Име и фамилия, телефон за връзка и адрес на доставка на всеки печеливш участник, потвърдил наградата си и предоставил съответните данни;

5.1.3. Три имена и ЕГН на всеки печеливш участник, получил успешно своята награда, чиято пазарна цена надхвърля 100 лв.

5.2. Със своето активно абониране за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg, участниците доброволно дават на “Лаптоп.бг” ООД своите лични данни за долупосочените цели. Данните ще се обработват до отпадането на основанието за това. По-конкретно:

5.2.1. Със своето абониране за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg, осъществено в рамките на Периода на провеждане на Играта,  участниците демонстрират недвусмислено своето желание за участие в Играта и свързаното с това обработване на лични данни.

5.2.2. Със своето абониране за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg, участниците демонстрират недвусмислено своето желание за получаване на маркетинг информация относно продукти и услуги на Huaweistore.bg и свързаното с това обработване на лични данни.

5.3. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с §1, т. 62 от ДР и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, стойността на награди с пазарна цена над 100 лева представлява облагаем доход. Основанието за обработване на личните данни по т.5.1.3. е законово задължение на Организатора – администратор на лични данни.

5.4. Целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е както следва:

5.4.1. E-mail адрес за абониране за информационния бюлетин (Newsletter) относно продукти и услуги на Huaweistore.bg;

5.4.2. E-mail адрес за участие в Играта, определяне на спечелилите играта и осъществяване на контакт със спечелилите;

5.4.3. Име, фамилия, телефон за връзка и адрес на доставка на всеки печеливш участник, потвърдил своята награда – за целите на идентифицирането на участника и на основание изпълнението на последващата доставка на наградата, без която информация Организаторът не би могъл да предаде обещаната награда.

5.4.4. Три имена и ЕГН на печелившия участник на награда, чиято пазарна цена надхвърля 100 лв. - за целите на идентифициране на печелившия, получаване на наградата и подаване на справка за изплатени доходи.

5.5. Всички участници имат възможност във всеки един момент да изразят несъгласие с обработването на данните им, основано на тяхното съгласие, както следва:

5.5.1. Несъгласие с обработването на данните им за целите на директния маркетинг и да поискат преустановяване на бъдещото получаване на информационния бюлетин (Newsletter) относно продукти и услуги на Huaweistore.bg. Моля да имате предвид, че Организаторът ще обработва данните за контакт за целите на директния маркетинг, за да Ви информира за най-изгодните си предложения, от които по Ваша преценка ще можете първи да се възползвате, но Huaweistore.bg незабавно ще изпълни всеки отказ от получаване на съобщения. 

5.5.2. Несъгласие с обработването на данните им за целите на Играта и да поискат преустановяване на своето участие в нея. Моля да имате предвид, че в зависимост от етапа, в който сте поискали преустановяване на Вашето участие в Играта и свързаното с това обработване на лични  данни, Организаторът няма да може да Ви избере като победител, съответно уведоми за резултатът от жребия и/или достави спечелената от Вас награда.

5.6. Отказът от получаването на съобщения за целите на директния маркетинг, ако такъв е направен впоследствие след попълването на електронното заявление за абонамент, важи занапред и не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това/

5.7. Печелившите участници са информирани, че в случай на получаване на награда, техните лични данни могат да бъдат разкрити на лицата по т.5.9.

5.8. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели и гарантира, че данните няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и реклама след отказа в тази връзка от страна на съответните лица.

5.9. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато предаването е необходимо за изпълнение на поет към участниците от страна на Организатора ангажимент или същият е задължен да предоставя информация на държавни институции и органи в рамките на задължителните национални правни разпоредби. В тази връзка данните могат да бъдат предоставени от трети лица както следва:

5.9.1. Предоставените данни за доставка по т.5.1.2. на "Еконт експрес" ООД, ЕИК:117047646 (Политиката за поверителност на "Еконт експрес" ООД може да бъде достъпена тук.) за целите на доставянето на спечелена награда, както и на централни и местни органи и други регулаторни органи в предвидените от закона случаи.

5.9.2. Предоставените данни за подаване на справка за изплатени доходи по т.5.1.3 ще бъде представена на Национална агенция за приходите и ще се съхранява за срока, изискуем от българското законодателство.

5.10. Всеки участник има право на достъп до свързаните с тях лични данни, вкл. информация относно категориите лични данни, целите и правното основание за тяхното обработване, срокове на съхранение, категории получатели и др.; право на корекция на неточни лични данни; право на оттегляне на съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това; (в определени случаи) право на изтриване на свързаните с тях лични данни освен ако Организаторът няма законово задължение да съхранява тази информация за по-дълъг период от време; (в определени случаи) право на ограничаване на обработването на личните им данни; право на възражение срещу обработването при наличие на законово основание за това или когато то се осъществява за целите на директния маркетинг; право на възражение срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране; право на преносимост на данните, когато обработването се извършва автоматично; право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато считат, че обработването на личните им данни е незаконосъобразно (за повече информация посетете уебсайта на КЗЛД на: https://www.cpdp.bg/).

Отговорност

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването     или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Извън случаите по т.4.7. , всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без     допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

Други условия

7.1. Организаторът има неотменимо право едностранно да променя правилата на Играта или да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

7.2. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена и данни за контакт.

7.3. Организаторът не носи отговорност за грешно подадена информация.

7.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

7.5. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

7.6. Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна в кореспонденция и/или правни спорове, свързани с претенции от непечеливши участници, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта, за които разходи същите отговарят и/или са допринесли с поведението си и/или с последващо дадени инструкции и изразени предпочитания, несъответстващи на условията по-горе.

7.7. Възникнал спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

7.8. Възникнал спор между Организатора и участниците в Играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, всеки участник може да:


7.8.1. отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като се обърне към официалната страница на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове или инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

7.8.2. подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.

7.8.3. отнесе спора за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.